Klauzula informacyjna Facebook

Klauzula informacyjna Facebook

Zgod­nie z art. 13 i 14 rozpo­rzą­dze­nia Parla­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swobod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, infor­mu­jemy, że:

1. Admi­ni­stra­to­rem Państwa danych osobo­wych jest Asbo sp. z o.o., ul. 3 Maja 34, 08 – 110 Siedlce, KRS: 0000583818, adres e‑mail: biuro@asbo.pl . Kontakt możliwy jest z wyko­rzy­sta­niem powyż­szych danych drogą mailową lub listownie.

2. Admi­ni­stra­tor wyzna­czył inspek­tora ochrony danych, z którym można się kontak­to­wać we wszyst­kich spra­wach doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych osobo­wych oraz korzy­sta­nia z praw zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych poprzez e‑mail biuro@asbo.pl .

3. Państwa dane są prze­twa­rzane w celach prowa­dze­nia komu­ni­ka­cji w ramach fanpage Admi­ni­stra­tora (https://www.facebook.com/Asbo-102142711370375/), w szcze­gól­no­ści odpo­wie­dzi na reak­cje, komen­ta­rze oraz prywatne wiado­mo­ści, a także w celach staty­stycz­nych oraz rekla­mo­wych reali­zo­wa­nych za pośred­nic­twem narzę­dzi dostar­cza­nych przez apli­ka­cję facebook.pl.

4. Prze­twa­rza­nie jest reali­zo­wane na podsta­wie praw­nie uzasad­nio­nego inte­resu admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest zapew­nie­nie ciągło­ści komu­ni­ka­cji bizne­so­wej, marke­ting dzia­łań admi­ni­stra­tora oraz dbanie o jego wizerunek.

5. Odbior­cami Państwa danych osobo­wych mogą być wyłącz­nie podmioty, które upraw­nione są do ich otrzy­ma­nia na mocy prze­pi­sów prawa. Ponadto Pani/​a dane są udostęp­niane Face­book Irle­and Limi­ted (szcze­gó­łowa infor­ma­cja poni­żej).

6. Państwa dane osobowe prze­cho­wy­wane do czasu wyra­że­nia sprze­ciwu lub usta­nia celów przetwarzania.

7. Admi­ni­stra­tor danych nie prze­ka­zuje danych poza teren UE/EOG, z zastrze­że­niem ponadna­ro­do­wego charak­teru prze­pływu danych w ramach serwisu Face­book z zasto­so­wa­niem stoso­wa­nych przez Face­book klau­zul umow­nych zatwier­dzo­nych przez Komi­sję Euro­pej­ską i decy­zji Komi­sji Euro­pej­skiej stwier­dza­ją­cych odpo­wiedni stopień ochrony danych w odnie­sie­niu do okre­ślo­nych krajów zgod­nie z zasa­dami okre­ślo­nymi przez Face­book pod adre­sem https://www.facebook.com/about/privacy.

8. Posiada Pan/​i prawo żąda­nia dostępu do swoich danych osobo­wych, a także ich spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia). Przy­słu­guje Pani/​u także prawo do żąda­nia usunię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, a także sprze­ciwu na prze­twa­rza­nie, przy czym przy­słu­guje ono jedy­nie w sytu­acji, jeżeli dalsze prze­twa­rza­nie nie jest niezbędne do wywią­za­nia się przez Admi­ni­stra­tora z obowiązku praw­nego i nie wystę­pują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

9. Przy­słu­guje Pani/​u prawo wnie­sie­nia skargi na reali­zo­wane przez Admi­ni­stra­tora prze­twa­rza­nie Pani/​a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Infor­ma­cja o współ­ad­mi­ni­stro­wa­niu danych z Face­book Irle­and Limited

1. Admi­ni­stra­tor i Face­book Irle­and Limi­ted (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlan­dia) są wspól­nymi admi­ni­stra­to­rami Państwa danych zgod­nie z arty­ku­łem 26 RODO w zakre­sie prze­twa­rza­nia danych do celów staty­stycz­nych oraz reklamowych.

2. Współ­ad­mi­ni­stro­wa­nie obej­muje zbior­czą analizę danych w celu wyświe­tla­nia staty­styk aktyw­no­ści użyt­kow­ni­ków Fanpage Administratora.

3. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści Face­book Irle­and za prze­twa­rza­nie Pani/​a danych we wska­za­nych celach:

- posia­da­nie podstawy praw­nej dla prze­twa­rza­nia danych na potrzeby staty­styk strony 

- zapew­nie­nie reali­za­cji praw osób, których dane dotyczą

- zgła­sza­nie naru­szeń do organu nadzor­czego oraz zawia­da­mia­nie, osób których doty­czyło naru­sze­nie o zdarzeniu 

- zapew­nie­nie odpo­wied­nich środ­ków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych w celu zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa Pani/​a danych

4. Zakres odpo­wie­dzial­no­ści Admi­ni­stra­tora za prze­twa­rza­nie Pani/​a danych:

- posia­da­nie podstawy praw­nej do prze­twa­rza­nia danych na potrzeby statystyk

- zreali­zo­wa­nie obowiąz­ków infor­ma­cyj­nych w zakre­sie reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­tora celów przetwarzania

5. Face­book Irle­and udostępni zasad­ni­czą treść załącz­nika doty­czą­cego staty­styk strony osobom, których doty­czą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośred­nic­twem danych zawar­tych w Infor­ma­cjach o staty­sty­kach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszyst­kich stron.

6. Głów­nym orga­nem nadzor­czym w zakre­sie wspól­nego prze­twa­rza­nia danych jest irlandzka Komi­sja ds. ochrony danych (nieza­leż­nie od zapi­sów art. 55 ust. 2 RODO, w stosow­nych przypadkach).

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące wzajem­nych uzgod­nień pomię­dzy admi­ni­stra­to­rami są dostępne na stro­nie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zasady prze­twa­rza­nia Pani/​a danych osobo­wych przez Face­book Irle­and są dostępne na stro­nie: https://www.facebook.com/privacy/explanation