Polityka Prywatności ASBO

Polityka Prywatności ASBO

POLI­TYKA COOKIES

INFOR­MA­CJA O PRZE­TWA­RZA­NIU DANYCH OSOBO­WYCH ORAZ WSPÓŁ­AD­MI­NI­STRO­WA­NIU — FACE­BOOK

POLI­TYKA PRYWATNOŚCI

Państwa prywat­ność oraz pouf­ność danych osobo­wych jest dla nas niezwy­kle ważna. Dlatego w trosce o bezpie­czeń­stwo danych oraz mając na uwadze obowią­zu­jące prze­pisy prawa stwo­rzona została niniej­sza poli­tyka prywat­no­ści, w której znajdą Państwo niezbędne infor­ma­cje, w tym szcze­gó­łowe zasady oraz cele prze­twa­rza­nia Danych osobo­wych groma­dzo­nych podczas korzy­sta­nia z Serwisu przez Użytkownika. 

Dla ujed­no­li­ce­nia znacze­nia niektó­rych termi­nów i bardziej czytel­nej edycji tekstu, zwroty i wyra­że­nia poni­żej podane mają nastę­pu­jące znacze­nie w niniej­szej Polityce.

- Admi­ni­stra­tor – ozna­cza podmiot prowa­dzący Serwis, tj. ASBO sp. z o.o.,ul. Brze­ska 65, 08 – 110 Siedlce, KRS: 0000583818, a także ozna­cza admi­ni­stra­tora danych osobo­wych, a więc podmiot, który samo­dziel­nie ustala cele i sposoby prze­twa­rza­nia danych osobowych. 

- Dane osobowe – infor­ma­cje o osobie fizycz­nej ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub możli­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia poprzez jeden bądź kilka szcze­gól­nych czyn­ni­ków okre­śla­ją­cych fizyczną, fizjo­lo­giczną, gene­tyczną, psychiczną, ekono­miczną, kultu­rową lub społeczną tożsa­mość, w tym IP urzą­dze­nia, dane o loka­li­za­cji, iden­ty­fi­ka­tor inter­ne­towy oraz infor­ma­cje groma­dzone za pośred­nic­twem plików cookie oraz innej podob­nej technologii. 

- Poli­tyka – niniej­sza Poli­tyka prywatności.

- RODO – Rozpo­rzą­dze­nie Parla­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w spra­wie swobod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE.

- Serwis – serwis inter­ne­towy prowa­dzony przez Admi­ni­stra­tora pod adre­sem https://www.asbo.pl

- Użyt­kow­nik – każda osoba fizyczna odwie­dza­jąca Serwis lub korzy­sta­jąca z jednej albo kilku usług czy funk­cjo­nal­no­ści opisa­nych w Polityce.

- Współ­ad­mi­ni­stra­to­rzy — co najmniej dwóch admi­ni­stra­to­rów danych osobo­wych (w rozu­mie­niu art. 4  pkt 7 RODO), którzy wspól­nie usta­lają cele i sposoby prze­twa­rza­nia danych osobowych.

1. BEZPIE­CZEŃ­STWO

1.1. Admi­ni­stra­tor w celu zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa danych stosuje odpo­wied­nie środki tech­niczne, które mają na celu zapo­bie­ga­nie pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez osoby nieupraw­nione danych osobo­wych pozy­ska­nych przez Serwis oraz prze­sy­ła­nych przez formu­la­rze kontak­towe dostępne na stro­nie, w tym bezpieczny proto­kół szyfro­wa­nia komu­ni­ka­cji (certy­fi­kat SSL). Połą­cze­nie szyfro­wane można rozpo­znać po dwóch elemen­tach — ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wier­szu przeglądarki.

1.2. Admi­ni­stra­tor podej­muje wszel­kie niezbędne dzia­ła­nia, by także jego podwy­ko­nawcy i inne podmioty współ­pra­cu­jące dawały gwaran­cję stoso­wa­nia odpo­wied­nich środ­ków bezpie­czeń­stwa w każdym przy­padku, gdy prze­twa­rzają Dane osobowe na zlece­nie Administratora. 

2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH

Korzy­sta­jąc z naszej strony inter­ne­to­wej wyłącz­nie do celów infor­ma­cyj­nych, tzn. jeśli nie korzy­stają Państwo z formu­la­rzy kontak­to­wych oraz nie zapi­sują do newslet­tera lub w inny sposób nie prze­ka­zują nam Państwo infor­ma­cji, zbie­ramy jedy­nie dane, które Państwa prze­glą­darka prze­syła na nasz serwer. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje doty­czące celów i podstaw prze­twa­rza­nia danych osobo­wych znaj­dują się poniżej.

KORZY­STA­NIE Z SERWISU

2.1. Dane osobowe Użyt­kow­ni­ków, w tym adres IP lub inne iden­ty­fi­ka­tory oraz infor­ma­cje groma­dzone za pośred­nic­twem plików cookies i innych podob­nie dzia­ła­ją­cych tech­no­lo­gii, prze­twa­rzane są przez Administratora:

a) w celach anali­tycz­nych i staty­stycz­nych – wówczas podstawą prawną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uzasad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­jący na prowa­dze­niu analiz aktyw­no­ści Użyt­kow­ni­ków, a także ich prefe­ren­cji w celu poprawy stoso­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług; 

b) w celu ewen­tu­al­nego usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obrony przed rosz­cze­niami – podstawą prawną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uzasad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­jący na ochro­nie jego praw; 

2.2. Aktyw­ność Użyt­kow­nika w Serwi­sie, w tym jego Dane osobowe, są reje­stro­wane w logach syste­mo­wych (progra­mie służą­cym do prze­cho­wy­wa­nia chro­no­lo­gicz­nego zapisu zawie­ra­ją­cego infor­ma­cję o zdarze­niach i dzia­ła­niach, które doty­czą systemu infor­ma­tycz­nego służą­cego do świad­cze­nia usług przez Admi­ni­stra­tora). Zgro­ma­dzone tak dane są wyko­rzy­sty­wane przede wszyst­kim do celów admi­ni­stro­wa­nia Serwi­sem. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza je również w celach tech­nicz­nych, na potrzeby zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa systemu infor­ma­tycz­nego oraz zarzą­dza­nia tym systemem. 

KONTAKT

2.3. W Serwi­sie zapew­niono możli­wość kontaktu z Admi­ni­stra­to­rem za pomocą umiesz­czo­nych formu­la­rzy kontak­to­wych. Skorzy­sta­nie z formu­la­rza wymaga poda­nia Danych osobo­wych, co jest niezbędne do nawią­za­nia kontaktu z Użyt­kow­ni­kiem i udzie­le­nia odpo­wie­dzi na zapy­ta­nie. Użyt­kow­nik może podać także inne dane w celu ułatwie­nia kontaktu lub obsługi zapy­ta­nia. Poda­nie danych ozna­czo­nych jako obowiąz­kowe jest wyma­gane w celu przy­ję­cia i obsługi zapy­ta­nia, a ich niepoda­nie skut­kuje brakiem możli­wo­ści obsługi. Poda­nie pozo­sta­łych danych jest dobrowolne. 

2.4. Dane osobowe są przetwarzane:

a. by reali­zo­wać kontakt z osobami, które się z nami kontak­tują za pomocą formu­la­rza kontak­to­wego lub za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej. Odpo­wia­damy na zadane nam pyta­nia, udzie­lamy infor­ma­cji, odpo­wia­damy na zapy­ta­nia ofer­towe. Cel ten stanowi nasz praw­nie uzasad­niony inte­res o jakim mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

b. w celu ewen­tu­al­nego usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obrony przed rosz­cze­niami – podstawą prawną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uzasad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­jący na ochro­nie jego praw.

NEWSLET­TER

2.5. Admi­ni­stra­tor może prowa­dzić wysyłkę newslet­tera osobom, które w tym celu podały swój adres e‑mail. Poda­nie danych jest wyma­gane w celu możli­wo­ści wysła­nia newslet­tera, a ich niepoda­nie skut­kuje brakiem takiej możliwości. 

2.6. Dane osobowe są przetwarzane:

a. w celu wysyłki infor­ma­cji handlo­wych drogą elek­tro­niczną, w szcze­gól­no­ści newslet­te­rów, publi­ka­cji Admi­ni­stra­tora infor­mu­ją­cych o dzia­łal­no­ści i zakre­sie usług oraz ofero­wa­nia produk­tów i usług — podstawą prawną prze­twa­rza­nia jest zgoda użyt­kow­ni­ków (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

b. w celu ewen­tu­al­nego usta­le­nia i docho­dze­nia rosz­czeń lub obrony przed rosz­cze­niami – podstawą prawną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uzasad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­jący na ochro­nie jego praw.

2.7. Infor­ma­cje handlowe będą prze­sy­łane wyłącz­nie osobom, które wyra­ziły zgodę na otrzy­my­wa­nie od Admi­ni­stra­tora infor­ma­cji handlo­wych, w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świad­cze­niu usług drogą elektroniczną.

2.8. Dane osobowe będą prze­twa­rzane do czasu rezy­gna­cji z otrzy­my­wa­nia infor­ma­cji handlo­wych, wyco­fa­nia zgody na otrzy­my­wa­nie takich infor­ma­cji albo do czasu wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia danych osobo­wych w celach marketingowych.

3. FILMY WIDEO — YOUTUBE

3.1. Nasz Serwis może wyko­rzy­sty­wać funk­cję wyświe­tla­nia i odtwa­rza­nia filmów wideo od dostawcy “YouTube”, który należy do Google Irle­and Limited.

3.2. Dla zapew­nie­nia Państwa prywat­no­ści, wyko­rzy­sty­wany jest przez nas tryb rozsze­rzo­nej prywat­no­ści, który według dostawcy nie inicjuje prze­cho­wy­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­niku, dopóki plik wideo nie zosta­nie odtwo­rzony. W przy­padku rozpo­czę­cia odtwa­rza­nia wbudo­wa­nych filmów wideo z YouTube, opera­tor używa plików cookie “YouTube” do zbie­ra­nia infor­ma­cji o zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków. Zgod­nie z infor­ma­cjami dostawcy, służą one między innymi do zbie­ra­nia staty­styk wideo, poprawy przy­ja­zno­ści dla użyt­kow­nika i zapo­bie­ga­nia nadużyciom. 

3.3. Po zalo­go­wa­niu się na konto Google, Państwa infor­ma­cje będą bezpo­śred­nio powią­zane z Państwa kontem po klik­nię­ciu na wideo. Aby dane nie były wyko­rzy­sty­wane, należy wylo­go­wać się przed naci­śnię­ciem przy­ci­sku. Google zapi­suje Państwa dane (nawet dla użyt­kow­ni­ków, którzy nie są zalo­go­wani) w formie profili użyt­ko­wych i ocenia je. Odbywa się to na podsta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli uzasad­nio­nego inte­resu Google, pole­ga­ją­cego przede wszyst­kim na zamiesz­cza­niu sper­so­na­li­zo­wa­nych reklam i bada­niu rynku. Przy­słu­guje Państwu sprze­ciw wobec tworze­nia profili użyt­kow­ni­ków, przy czym w celu skorzy­sta­nia z tego prawa konieczne jest skon­tak­to­wa­nie się z Google, jako admi­ni­stra­to­rem portalu YouTube.

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

4.1. Admi­ni­stra­tor prze­twa­rza Dane osobowe Użyt­kow­ni­ków odwie­dza­ją­cych profile Admi­ni­stra­tora prowa­dzone w mediach społecz­no­ścio­wych (Face­book). Dane te są prze­twa­rzane wyłącz­nie w związku z prowa­dze­niem profilu, w tym w celu infor­mo­wa­nia Użyt­kow­ni­ków o aktyw­no­ści Admi­ni­stra­tora i promo­wa­nia różnego rodzaju wyda­rzeń, usług oraz produk­tów. Podstawą prawną prze­twa­rza­nia Danych osobo­wych przez Admi­ni­stra­tora w tym celu jest jego praw­nie uzasad­niony inte­res (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­jący na promo­wa­niu własnej marki.

4.2. Klau­zula infor­ma­cyjna oraz infor­ma­cja o współ­ad­mi­ni­stro­wa­niu danych z Face­book Ireland Limi­ted znaj­dują się pod tym adre­sem https://www.asbo.pl/klauzula-informacyjna-facebook/, ponadto można je odna­leźć w linku znaj­du­ją­cym się na początku niniej­szej Poli­tyki Prywatności.

5. OKRES PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Okres prze­twa­rza­nia danych przez Admi­ni­stra­tora zależy od celu prze­twa­rza­nia. Co do zasady dane prze­twa­rzane są do czasu wyco­fa­nia wyra­żo­nej zgody lub zgło­sze­nia skutecz­nego sprze­ciwu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych w przy­pad­kach, gdy podstawą prawną prze­twa­rza­nia danych jest praw­nie uzasad­niony inte­res Administratora. 

5.2. Dane prze­twa­rzane w celach kontak­to­wych prze­cho­wu­jemy przez czas niezbędny dla reali­za­cji kontaktu/​odpowiedzi na pyta­nia, a następ­nie do końca roku kalen­da­rzo­wego, nastę­pu­ją­cego po roku, w którym nastą­piło rozwią­za­nie sprawy lub zakoń­cze­nie kontaktu. Kore­spon­den­cję prze­cho­wu­jemy przez taki okres czasu w celach dowo­do­wych, zabez­pie­cze­nia rosz­czeń lub obrony przed nimi.

5.3. Okres prze­twa­rza­nia danych może być prze­dłu­żony w przy­padku, gdy prze­twa­rza­nie jest niezbędne do usta­le­nia i docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń lub obrony przed rosz­cze­niami, a po tym czasie jedy­nie w przy­padku i w zakre­sie, w jakim będą wyma­gać tego prze­pisy prawa. Po upły­wie okresu prze­twa­rza­nia dane są nieod­wra­cal­nie usuwane lub anonimizowane. 

5.4. Wyco­fa­nie zgody przez Użyt­kow­nika nie ma wpływu na legal­ność wcze­śniej doko­na­nego prze­twa­rza­nia danych na tej podstawie.

6. PRAWA UŻYT­KOW­NI­KÓW SERWISU

6.1. Użyt­kow­ni­kowi przy­słu­guje prawo dostępu do treści danych oraz żąda­nia ich spro­sto­wa­nia, usunię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do prze­no­sze­nia danych oraz prawo wnie­sie­nia sprze­ciwu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych, a także prawo wnie­sie­nia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.2. W zakre­sie, w jakim dane Użyt­kow­nika prze­twa­rzane są na podsta­wie zgody, można tę zgodę wyco­fać w dowol­nym momen­cie, kontak­tu­jąc się z Admi­ni­stra­to­rem (biuro@asbo.pl) W zakre­sie plików cookies, które wyma­gają zgody, jej wyco­fa­nie możliwe jest poprzez funk­cjo­nal­ność ofero­waną w Serwisie.

6.3. Użyt­kow­nik ma prawo zgło­sze­nia sprze­ciwu wzglę­dem prze­twa­rza­nia danych dla celów marke­tin­go­wych, jeśli prze­twa­rza­nie odbywa się w związku z praw­nie uzasad­nio­nym inte­re­sem Admi­ni­stra­tora, a także – z przy­czyn zwią­za­nych ze szcze­gólną sytu­acją Użyt­kow­nika – w innych przy­pad­kach, gdy postawą prawną prze­twa­rza­nia danych jest praw­nie uzasad­niony inte­res Admi­ni­stra­tora (np. w związku z reali­za­cją celów anali­tycz­nych i statystycznych). 

7. ODBIORCY DANYCH

7.1. W związku z reali­za­cją usług, Dane osobowe będą ujaw­niane zewnętrz­nym podmio­tom, w tym w szcze­gól­no­ści dostaw­com odpo­wie­dzial­nym za obsługę infor­ma­tyczną (m. in. hosting, obsługa IT), agen­cjom marke­tin­go­wym (w zakre­sie usług marke­tin­go­wych), kance­la­riom praw­nym oraz podmio­tom prze­twa­rza­ją­cym dane na pole­ce­nie Admi­ni­stra­tora, a także powią­za­nym z Administratorem.

7.2. W przy­padku uzyska­nia zgody Użyt­kow­nika jego dane mogą zostać także udostęp­nione innym podmio­tom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

8. PRZE­KA­ZY­WA­NIE DANYCH POZA EOG

8.1. Poziom ochrony Danych osobo­wych poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (EOG) różni się od tego zapew­nia­nego przez prawo euro­pej­skie. Z tego powodu Admi­ni­stra­tor co do zasady nie prze­ka­zuje Danych osobo­wych poza EOG.

8.2 Admi­ni­stra­tor zawsze infor­muje o zamia­rze prze­ka­za­nia Danych osobo­wych poza EOG na etapie ich zbie­ra­nia. Odbywa się to tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapew­nie­niem odpo­wied­niego stop­nia ochrony, przede wszyst­kim poprzez:

a. współ­pracę z podmio­tami prze­twa­rza­ją­cymi Dane osobowe w państwach, w odnie­sie­niu do których została wydana stosowna decy­zja Komi­sji Euro­pej­skiej doty­cząca stwier­dze­nia zapew­nie­nia odpo­wied­niego stop­nia ochrony Danych osobowych;

b. stoso­wa­nie stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych wyda­nych przez Komi­sję Europejską;

c. stoso­wa­nie wiążą­cych reguł korpo­ra­cyj­nych, zatwier­dzo­nych przez właściwy organ nadzorczy;

d. w razie prze­ka­zy­wa­nia danych do USA – współ­pracę z podmio­tami uczest­ni­czą­cymi w progra­mie Tarcza Prywat­no­ści (ang. Privacy Shield), zatwier­dzo­nym decy­zją Komi­sji Europejskiej.

9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

9.1. W razie chęci kontaktu z Admi­ni­stra­to­rem, możliwy jest on poprzez e‑mail: mailto: biuro@asbo.pl lub na adres kore­spon­den­cyjny: ul. 3 Maja 34, 08 – 110 Siedlce. 

9.2. Możliwe jest również skon­tak­to­wa­nie się z admi­ni­stra­to­rem za pośred­nic­twem formu­la­rza kontak­to­wego znaj­du­ją­cego się pod adre­sem: https://www.asbo.pl/kontakt.

10. ZMIANY POLI­TYKI PRYWATNOŚCI

Poli­tyka jest na bieżąco wery­fi­ko­wana i w razie potrzeby aktualizowana.