Polityka Cookies

Polityka Cookies

Aby nasz serwis mógł prawi­dłowo funk­cjo­no­wać, korzy­stamy z plików Cookies. Są to pakiety infor­ma­cji zapi­sy­wane na urzą­dze­niu Użyt­kow­nika, za pośred­nic­twem Serwisu, zwykle zawie­ra­jące infor­ma­cje zgodne z prze­zna­cze­niem danego pliku, za pomocą których Użyt­kow­nik korzy­sta z Serwisu – zazwy­czaj są to przede wszyst­kim: adres serwisu, datę umiesz­cze­nia, datę ważno­ści, unikalny numer i dodat­kowe infor­ma­cje zgodne z prze­zna­cze­niem danego pliku.

Na podsta­wie używa­nych przez nas plików Cookies, zarówno sesyj­nych, jak i trwa­łych, nie jest możliwe usta­le­nie tożsa­mo­ści Użyt­kow­nika. Mecha­nizm Cookies nie pozwala na pobie­ra­nie jakich­kol­wiek danych osobowych.

RODZAJE COOKIES

1. Sesyjne i trwałe


1.1. Sesyjne pliki cookies — wyga­sają po zamknię­ciu sesji prze­glą­darki i mogą reje­stro­wać dzia­ła­nia Użyt­kow­nika w trak­cie sesji prze­glą­darki. Są one kaso­wane z chwilą jej zakoń­cze­nia. usuwane są trwale wraz z zakoń­cze­niem sesji prze­glą­darki Użytkownika 


1.2. Trwałe pliki cookies — pozo­stają zapi­sane na urzą­dze­niu Użyt­kow­nika między różnymi sesjami prze­glą­darki i mogą rozpo­zna­wać usta­wie­nia lub dzia­ła­nia Użyt­kow­nika na wielu stro­nach inter­ne­to­wych. Pliki te są usuwane po okre­ślo­nym czasie, różnym dla poszcze­gól­nych plików cookie. W każdej chwili możesz je również samo­dziel­nie usunąć w usta­wie­niach prze­glą­darki (szcze­góły w sekcji „Zarzą­dza­nie usta­wie­niami cookies”).

2. Pierw­szej kate­go­rii i stron trzecich

2.1. Pliki cookie pierw­szej kate­go­rii — pliki nale­żące do odwie­dza­nej strony inter­ne­to­wej. Tylko ta strona inter­ne­towa może je odczy­tać i służą one jedy­nie do celów administratora. 

2.2. Pliki cookie osób trze­cich — wyko­rzy­sty­wane są w przy­padku, gdy Serwis korzy­sta z serwi­sów zewnętrz­nych, które również posia­dają własne pliki cookie. 

3. Cel cookies

3.1. Niezbędne pliki cookies —  są bezwzględ­nie konieczne do popraw­nego funk­cjo­no­wa­nia strony i między innymi wspo­ma­gają funk­cje zwią­zane z wypeł­nia­niem formu­la­rzy i bezpie­czeń­stwem. Możesz zmie­nić usta­wie­nia swojej prze­glą­darki tak, aby je zablo­ko­wać, jednak strona nie będzie wtedy funk­cjo­no­wała w pełni prawi­dłowo. Na ich wyko­rzy­sty­wa­nie nie jest wyma­gana zgoda Użytkownika.

3.2. Anali­tyczne pliki cookies – wyko­rzy­sty­wane są przez nas w celu pomiaru ilości wizyt i zbie­ra­nia innych infor­ma­cji ich doty­czą­cych, tj. infor­ma­cje o źródłach ruchu, czasie prze­by­wa­nia na stro­nie itp. Umoż­li­wiają one poprawę dzia­ła­nia i zwięk­sze­nie funk­cjo­nal­no­ści Serwisu. W przy­padku zablo­ko­wa­nia tego rodzaju plików cookies, nie będzie możliwe zbie­ra­nie infor­ma­cji o korzy­sta­niu z Serwisu oraz nie będzie możliwe moni­to­ro­wa­nie jej wydajności.

3.3. Rekla­mowe pliki cookies — wyko­rzy­sty­wane są przez nas w celu promo­wa­nia naszych usług i arty­ku­łów. Możemy wyko­rzy­sty­wać reklamy, które wyświe­tlają się w innych serwi­sach inter­ne­to­wych. Dzięki rekla­mo­wym plikom cookies, kiero­wane do odbior­ców treści mogą być bardziej trafne oraz dosto­so­wane do prefe­ren­cji. Dodat­kowo, dzięki nim, w pewnym zakre­sie te same reklamy nie poja­wiają się ponow­nie odbiorcom.

JAKIE COOKIES WYKORZYSTUJEMY?

USTA­WIE­NIA COOKIES

1. Zarzą­dza­nie usta­wie­niami cookies

1.1. Wyko­rzy­sta­nie plików cookies anali­tycz­nych i marke­tin­go­wych w celu zbie­ra­nia za ich pośred­nic­twem danych, w tym uzyska­nia dostępu do danych zapi­sa­nych na urzą­dze­niu Użyt­kow­nika, wymaga uzyska­nia zgody Użyt­kow­nika. Zgoda ta może być w każdym momen­cie wycofana. 

1.2. Zezwo­le­nie nie jest wyma­gane jedy­nie w przy­padku plików cookies, których stoso­wa­nie jest niezbędne do świad­cze­nia usługi, czyli do stoso­wa­nia tzw. niezbęd­nych plików cookies 

1.3. Wyco­fa­nie zgody na wyko­rzy­sta­nie plików cookies możliwe jest również za pośred­nic­twem usta­wień prze­glą­darki. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na ten temat można znaleźć pod poniż­szymi linkami:

1. 3. 1. Inter­net Explo­rer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

1.3.2. Mozilla Fire­fox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

1.3.3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

1.3.4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

1.3.5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

1.4. Użyt­kow­nik może w każdej chwili zwery­fi­ko­wać status swoich aktu­al­nych usta­wień prywat­no­ści dla wyko­rzy­sty­wa­nej prze­glą­darki przy wyko­rzy­sta­niu narzę­dzi dostęp­nych pod poniż­szymi linkami:

1.4.1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory 

1.4.2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN 

2. Inne strony internetowe

Nasz Serwis może zawie­rać linki odsy­ła­jące do stron inter­ne­to­wych innych podmio­tów. Mogą one używać innych plików Cookies niż te, które zostały wymie­nione powy­żej. W szcze­gól­no­ści plików umoż­li­wia­ją­cych logo­wa­nie się oraz dostar­cza­nie reklam odpo­wia­da­ją­cych upodo­ba­niom i zacho­wa­niom użyt­kow­nika. Nie pono­simy odpo­wie­dzial­no­ści za zasady zacho­wa­nia prywat­no­ści obowią­zu­jące na tych stronach.