generalne wykonawstwo inwestycji
Baza wiedzy

Generalne wykonawstwo: co robi generalny wykonawca inwestycji budowlanych i jaka jest definicja?

Generalne wykonawstwo z ASBO

System, który zdobywa coraz większą popularność. Na czym polega, jak wygląda umowa i jakie są obowiązki? Sprawdź.

Każda inwestycja budowlana to duża odpowiedzialność. By zaprojektować i wybudować halę stalową potrzeba fachowej wiedzy wielu osób oraz doświadczenia, które pozwoli uniknąć kosztownych błędów. Inwestorzy, mając tego świadomość, coraz częściej decydują się na realizowanie projektu na zasadzie generalnego wykonawstwa.

W tej formie współpracy ASBO, jako generalny wykonawca, otrzymuje zlecenie podjęcia kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie prac budowlanych i montażowych. Prace wykonujemy na podstawie umowy, w której określamy terminy realizacji każdego etapu. Umowa zazwyczaj obejmuje doprowadzenie inwestycji do stopnia zaawansowania, który umożliwia skuteczne wystąpienie o wydanie pozwolenia na użytkowanie. Wynagrodzenie obejmuje sumę wartości brutto prac wszystkich podwykonawców i marżę generalnego wykonawcy.

Umowa z generalnym wykonawcą

umowa z generalnym wykonawcą

Jest to dokument, w którym zawieramy wszystkie ustalenia dotyczące inwestycji. Podstawy prawne współpracy z generalnym wykonawcą reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego w artykułach 647-658. Na mocy tych przepisów, jako generalny wykonawca zawieramy z inwestorem umowę o roboty budowlane. Zobowiązujemy się w niej do planowanego zakończenia projektu, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, prawem budowlanym i sztuką budowlaną (wiedzą techniczną). Po stronie inwestora leży zazwyczaj przygotowanie placu budowy (umożliwienie dojazdu, zapewnienie energii elektrycznej czy też bieżącej wody), dostarczenie projektu oraz oczywiście zapłaty za wykonane prace. 

Profesjonalnie przygotowana umowa powinna przede wszystkim dokładnie określać zakres robót. Jest to niezbędne do przejrzystej i udanej współpracy między inwestorem a generalnym wykonawcą.

Warto zaznaczyć, że pojęcie "generalny wykonawca" nie posiada definicji ustawowej. Dlatego też, umowy o generalne wykonawstwo zawierane z nami, są zwykłymi umowami o roboty budowlane, z tą różnicą, że zakres prac jest rozszerzony.

Obowiązki generalnego wykonawcy

Jak zostało wspomniane, obowiązki, które podejmujemy jako generalny wykonawca, dokładnie określamy w umowie. Proces budowy obiektu wymaga wielu przedsięwzięć.

Decydując się na generalne wykonawstwo, inwestor przenosi wiele czasochłonnych i wymagających zaangażowania operacji na nas, czyli wykonawcę wykonawcę, dzięki czemu oszczędza wiele czasu i energii, związanych z koordynacją całego procesu.

Formalności

Do naszych obowiązków jako generalnego wykonawcy, należy dopełnienie wszystkich formalności, niezbędnych do rozpoczęcia budowy. Odbywa się to po udzieleniu pełnomocnictw wykonawcy przez inwestora. Najważniejszym celem jest oczywiście uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak przed złożeniem wniosku, należy przygotować szereg potrzebnych dokumentów:

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – dokumenty te określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Można je uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.
 • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) - wydawana tylko w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru. Ustala warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu - w efekcie budowy obiektu budowlanego lub wykonanie innych robót budowlanych.
 • mapa do celów projektowych (MDCP) - dokumentacja geodezyjna, niezbędna do wykonania projektu budowlanego.
 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) – są to publiczne dane dotyczące właścicieli danych gruntów. Wniosek o taki dokument składa się w starostwie powiatowym
 • warunki techniczne przyłączenia mediów (WTPM) – są to wytyczne związane z przyłączeniem do sieci (np. energetycznej czy gazowej). Wydaje je operator działający na danym obszarze (np. Tauron dla przyłączenia się do małopolskiej sieci energetycznej).
 • Do uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędne jest oczywiście przygotowanie projektu architektoniczno-budowlanego - co w ramach kompleksowej obsługi wykonujemy dla naszych klientów. Projekt składa się z dwóch podstawowych części: opisu technicznego oraz części rysunkowej.

Opis techniczny

Podstawą opisu technicznego obiektu jest określenie jego przeznaczenia. Ponadto, opis ten zawiera takie wymiary jak:

 • wymiary obiektu budowlanego,
 • specyfikację konstrukcji obiektu wraz z obliczeniami,
 • podstawowe informacje na temat wyposażenia technologicznego,
 • charakterystykę obiektu pod kątem instalacji, w które będzie wyposażony (m.in. wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych),
 • charakterystykę energetyczną budynku,
 • dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Część rysunkowa

W tej części projektu zawieramy:

 • rysunki elewacji, uchwyconej z każdej strony, wraz z opisem dobranych rozwiązań kolorystycznych i wykończeniowych,
 • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, (wraz z widokiem dachu) oraz przekroje,
 • dla obiektu liniowego czyli takiego, którego cechą wyróżniającą jest długość, należy zaprezentować przekroje normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego,
 • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (m.in. instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,  instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną), wraz ze sposobem powiązania instalacji budynku bezpośrednio z sieciami, uwidocznione na rzutach i przekrojach pionowych tego obiektu.

Kosztorys

kosztorys generalnego wykonawstwa

Jako generalny wykonawca opracowujemy i przedstawiamy kosztorys, w którym zawieramy również propozycje rozwiązań materiałowych. Po akceptacji inwestora, przystępujemy do zamówień materiałów budowlanych.

Przygotowujemy kosztorys w sposób możliwie najbardziej szczegółowy, zwracając uwagę na najbardziej newralgiczne elementy:

 1. 1. koszty budowy konstrukcji budynku (fundamenty, ściany nośne i działowe, elewacja),
 2. 2. koszty wykonania dachu (konstrukcja dachu i jego pokrycie),
 3. 3. stolarka otworowa (okna, drzwi, bramy),
 4. 4. wykończenie wnętrza (między innymi posadzki, instalacje technologiczne czy też obróbki blacharskie).

Harmonogram

W ramach generalnego wykonawstwa, opracowujemy również harmonogram prac oraz dostaw materiałów - zgodnie ze zobowiązaniem z umowy o roboty budowlane. Proponowane przez nas terminy wykonania kolejnych etapów ustalamy w taki sposób, by pokryły się z datami, zawartymi w umowie. Harmonogram, tak jak kosztorys, posiada kilka głównych punktów, które możemy nazwać etapami budowy.

Zaliczamy do nich: 

 1. 1. stan zerowy budowy (przygotowanie gruntu pod budowę, prace ziemne oraz fundamenty),
 2. 2. stan surowy otwarty (wznoszenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wznoszenie konstrukcji dachowej, pokrycie dachu),
 3. 3. stan surowy zamknięty (montaż okien, drzwi i bram, budowa ścian działowych),
 4. 4. prace wykończeniowe (między innymi wykonanie przyłączy instalacyjnych, wykonanie instalacji wewnętrznych, przygotowanie posadzek, montaż urządzeń sanitarnych, zagospodarowanie otoczenia).

Prace te, mogą się zmieniać w zależności od rodzaju wznoszonego obiektu.

Maszyny i narzędzia

Każda firma, która prowadzi działalność na zasadach generalnego wykonawstwa, musi posiadać odpowiednie zaplecze technologiczne. Wszelkie narzędzia i maszyny, których użycie jest niezbędne do wykonania robót, określonych w umowie. Jako firma z jedenastoletnim doświadczeniem, ugruntowanej pozycji na rynku i siecią sprawdzonych partnerów, posiadamy niezbędne wyposażenie przeznaczone do tego typu przedsięwzięć.

Podział pracy

Generalni wykonawcy mogą korzystać z usług podwykonawców. Kluczowe jest jednak umiejętne rozdysponowanie zakresu obowiązków pomiędzy ekipy budowlane. To jeden z głównych obowiązków wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W trakcie realizacji każdej inwestycji, niezbędne jest przestrzeganie przepisów BHP oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy. Jako główny wykonawca, bierzemy odpowiedzialność za wykonywanie prac zgodnie z normami.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem są uregulowane w aktach prawnych – kodeksie pracy oraz rozporządzeniach ministra infrastruktury: w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401) oraz w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Wykonanie prac zgodnie z umową

Najważniejszy punkt wśród obowiązków generalnego wykonawcy. ASBO gwarantuje wykonanie prac zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną.

Prace dodatkowe

Nierzadko realizacja inwestycji wiąże się z wykonaniem robót dodatkowych. Nawet przy najbardziej skrupulatnie zaplanowanych pracach, istnieje prawdopodobieństwo, że konieczne będzie wykonanie dodatkowych elementów. Jeśli nie nie są one uwzględnione w umowie o roboty budowlane, zawartej między inwestorem a generalnym wykonawcą, niezbędne jest rozszerzenie istniejącej umowy o dokładny zakres prac dodatkowych oraz wynagrodzenie, które będzie za nie przyznane.

Odpowiedzialny wykonawca zabezpiecza inwestora przed koniecznością wykonywania dużej ilości prac dodatkowych przez rzetelne przeprowadzenie etapu początkowego - analizy sytuacji zastanej i planowania działań.

W ASBO poświęcamy tym działaniom wiele uwagi, co pozwala nie tylko sprawnie przeprowadzić realizację inwestycji, ale i przewidzieć konieczność wykonania prac dodatkowych z wyprzedzeniem i zawrzeć ich koszt w podstawowym kosztorysie.  

Zalety korzystania z generalnego wykonawcy

zalety
System oparty na generalnym wykonawstwie jest niezwykle wygodny dla inwestora.

Poprzez przeniesienie wszystkich obowiązków budowlanych, zostaje odciążony z czasochłonnych procesów organizacyjnych. Jest to również bardzo bezpieczne rozwiązanie, ponieważ to my, jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych, odpowiadamy za przestrzeganie terminów prac, norm i technologii budowlanych.

Ponadto, korzystanie z oferowanych przez nas usług generalnego wykonawstwa, pozwala przyspieszyć realizację prac, dzięki czemu można liczyć na wyraźnie sprawniejszą realizację inwestycji. Czas ten znacząco się wydłuża w przypadku zlecania pracy kilku wykonawcom. 

W związku z tym, generalne wykonawstwo to dobre rozwiązanie dla inwestorów, którym zależy na szybkiej i kompleksowej realizacji inwestycji. Aby zatrudnienie generalnego wykonawcy przyniosło wymienione korzyści, warto dokładnie sprawdzić jego kompetencje i wiarygodność.

Jako producent hal z jedenastoletnim doświadczeniem, zrealizowaliśmy dziesiątki inwestycji, zarówno w Polsce jak i za granicą jesteśmy pewnym partnerem do współpracy. W ramach kompleksowej realizacji, zatrudniamy również inspektora nadzoru inwestorskiego, który na bieżąco kontroluje postępy na placu budowy.

Zaprojektuj i wybuduj

Naszym klientom możemy zaoferować - oprócz przeprowadzenia prac budowlanych - również wykonanie projektu. System zaprojektuj i wybuduj to rozszerzona forma generalnego wykonawstwa. Płynie z tego wiele korzyści. Przede wszystkim, wykonawca budowlany wszelkie działania związane z budową podejmuje na podstawie projektu, który zna bardzo szczegółowo. Ponadto, może zastosować znane sobie i sprawdzone rozwiązania budowlane. Także dla inwestora jest to wygodna forma, ponieważ nie ma potrzeby zatrudnienia projektanta na własną rękę, co pozwala znacząco zaoszczędzić czas realizacji całej inwestycji. Wybór niezależnego projektanta wiąże się dodatkowo z koniecznością szczegółowego instruowania wykonawcy oraz przekazania konkretnych wymagań ze strony inwestora. 

Podsumowując, formuła “zaprojektuj i wybuduj” sprawia, że wydłuża się czas przygotowania do inwestycji (ustalenia techniczne, ekonomiczne oraz organizacyjne), ale sam obiekt może być wykonany (prace ogólnobudowlane) w krótszym terminie.

Generalne wykonawstwo inwestycji to system, który zdobywa coraz większą popularność. W ASBO posiadamy wiedzę oraz zaplecze technologiczne, odpowiednie do wykonywania wszystkich wymienionych prac, co jest dużym udogodnieniem dla inwestorów. Śmiało można stwierdzić, że jest to przyszłość obsługi inwestycji budowlanych.

, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?

wpisy z bazy wiedzy

Generalne wykonawstwo: co robi generalny wykonawca inwestycji budowlanych i jaka jest definicja?

wpisy z bazy wiedzy

Hala stalowa z biurem: czy takie rozwiązanie się sprawdza i czy budowa jest trudna?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania