hala stalowa produkcyjna
Baza wiedzy

Hala produkcyjna stalowa — jak przebiega budowa, projektowanie i jakie są wymogi?

Jak przebiega budowa produkcyjnej hali stalowej? Jakie są formalności, etapy, normy i o czym nie można zapomnieć planując obiekt? Poznaj szczegóły.

W tej publikacji — spis treści:

1. Formalności związane ze wzniesieniem produkcyjnej hali stalowej
2. Jak powstaje hala stalowa produkcyjna?
3. O czym pamiętać w procesie projektowania hali produkcyjnej?
4. Jakie normy powinna spełniać hala stalowa produkcyjna?
5. Podsumowanie


Hala produkcyjna stalowa, ze względu na swoją wszechstronność i trwałość, stanowi jedno z najpopularniejszych rozwiązań dla firm działających w różnych branżach. Jednakże, zanim stanie się ona wydajnym elementem infrastruktury przedsiębiorstwa, konieczne jest przejście przez proces budowy, projektowania oraz spełnienie określonych wymogów prawa budowlanego.

W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowy przewodnik po tym, jak przebiega budowa hali produkcyjnej stalowej, jakie kroki są niezbędne w procesie projektowania oraz jakie wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać niezbędne pozwolenia budowlane.

Formalności związane ze wzniesieniem produkcyjnej hali stalowej

Aby wznieść halę stalową, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę (nawet jeśli jest to mała hala produkcyjna). Można to zrobić online. Zgłoszenie wniosku o pozwolenie na budowę hali stalowej przez internetowy serwis e-budownictwo.gunb.gov.pl stanowi alternatywę dla tradycyjnego procesu składania dokumentów w Urzędzie Miejskim lub Starostwie Powiatowym. Dzięki tej platformie inwestor może uniknąć konieczności osobistego stawienia się w urzędzie, co przyspiesza i ułatwia cały proces formalności.

formalności przy budowie produkcyjnej hali stalowej

 • Aby złożyć wniosek, inwestor musi przygotować kompletną dokumentację. Wśród niezbędnych elementów znajduje się sam wniosek, w którym zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące inwestora, lokalizacji projektu oraz szczegółów technicznych planowanej budowy hali stalowej.
 • Kolejnym kluczowym dokumentem jest oświadczenie inwestora, potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to istotne zabezpieczenie prawne, które musi być uwzględnione w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę.
 • Następnie inwestor musi dostarczyć kopię decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych dla projektanta w odpowiedniej specjalności. Jest to ważne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych projektanta, które musi być zweryfikowane przez osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu hali produkcyjnej.
 • Dodatkowo, aktualne zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego jest konieczne do weryfikacji jego legalności i kompetencji.
 • W przypadku planowanego podłączenia hali stalowej do istniejącej sieci ciepłowniczej, konieczne jest dostarczenie odpowiedniego oświadczenia w tej kwestii. Ważnym dokumentem jest również potwierdzenie uiszczenia ewentualnej opłaty skarbowej.
 • Na koniec inwestor musi dostarczyć pełną dokumentację projektową. Projekt budowlany powinien obejmować plan zagospodarowania terenu oraz aspekty architektoniczno-budowlane. Szczególnie istotny jest projekt techniczny, który określa rozwiązania konstrukcyjne i charakterystykę energetyczną hali stalowej. Warto zaznaczyć, że projekt techniczny może zostać dołączony w późniejszym terminie do wniosku o pozwolenie na użytkowanie, a nie na budowę.

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę hali stalowej jest zazwyczaj wydawana przez właściwy urząd w ciągu 30-60 dni od złożenia kompletnego wniosku, przy maksymalnym terminie 65 dni kalendarzowych zgodnie z obowiązującą ustawą z 2023 roku.

Jak powstaje hala stalowa produkcyjna?

Budowa hali produkcyjnej stalowej rozpoczyna się od prac ziemnych, które obejmują wyrównanie terenu, wykonanie odwodnienia oraz stabilizację podłoża. Odpowiednio przygotowane podłoże umożliwia wykonanie fundamentów, które stanowią podstawę dla całej konstrukcji.

Fundamenty mogą być realizowane jako fundamenty bezpośrednie, gdzie cała ich powierzchnia opiera się na gruncie nośnym, lub jako fundamenty głębokie, które przekazują obciążenia pośrednio poprzez słupy fundamentowe. Większość przypadków nie wymaga stosowania fundamentów głębokich.

Kolejnym krokiem jest montaż konstrukcji hali produkcyjnej, który może być wykonany przy użyciu konstrukcji stalowej lub opcjonalnie żelbetowo-murowej. Konstrukcja stalowa, składająca się z elementów takich jak słupy, belki czy dźwigary, stanowi podstawę obiektu i umożliwia przekazywanie obciążeń na fundamenty.

Po wzniesieniu konstrukcji przechodzi się do obudowy ścian, które również mogą być izolowane lub nieizolowane, w zależności od wymagań. Ściany izolowane wykorzystują płyty warstwowe, zapewniając lepszą izolację termiczną. Następnie montuje się dach, który może być izolowany lub nieizolowany. Wariant izolowany wykorzystuje płyty warstwowe lub dach membranowy, zapewniając lepszą izolację cieplną. Dach nieizolowany natomiast opiera się na blachach trapezowych.

Montaż stolarki otworowej, takiej jak bramy i okna, następuje wraz z zakończeniem obudowy ścian. W zależności od przeznaczenia hali, dobiera się odpowiednie rozwiązania stolarskie, które spełniają wymagania klienta.

stolarka otworowa hali stalowej

Kolejnym istotnym etapem jest instalacja różnych systemów branżowych, takich jak elektryczne, sanitarno-kanalizacyjne czy wentylacyjne. Montowane są również instalacje przeciwpożarowe oraz telekomunikacyjne.

Na koniec, wykonuje się posadzki, które muszą być odpowiednio wytrzymałe i nośne, a także zagospodarowuje się otoczenie hali. Prace wykończeniowe, takie jak malowanie ścian czy instalacja infrastruktury zewnętrznej, kompleksowo kończą proces budowy hali stalowej.

O czym pamiętać w procesie projektowania hali produkcyjnej?

Podczas procesu projektowania hali produkcyjnej istnieje kilka istotnych czynników, których należy być świadomym. Przede wszystkim, należy dokładnie określić przeznaczenie hali oraz zrozumieć wymagania użytkowe, takie jak rodzaj produkcji czy potrzebna przestrzeń magazynowa. Ważne jest również zapewnienie ergonomicznych rozwiązań, aby zapewnić komfort i efektywność pracy personelu.

Bezpieczeństwo jest priorytetem podczas projektowania, dlatego konieczne jest uwzględnienie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych i systemów alarmowych. Dodatkowo należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Optymalizacja przestrzeni oraz efektywność kosztowa są także kluczowe. Projekt powinien uwzględniać optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz koszty inwestycji i eksploatacji. Ważne jest znalezienie równowagi między funkcjonalnością a ekonomicznością.

Wybór odpowiednich materiałów i technologii ma istotny wpływ na trwałość i efektywność hali. Ważne jest także dostosowanie projektu do obowiązujących przepisów i norm budowlanych oraz przewidywanie możliwości przyszłej rozbudowy lub adaptacji.

Pamiętanie o tych wszystkich czynnikach podczas procesu projektowania pozwoli na stworzenie funkcjonalnego, bezpiecznego i efektywnego obiektu, który spełni oczekiwania użytkowników oraz będzie zgodny z wymogami technicznymi i prawnymi.

Jakie normy powinna spełniać hala stalowa produkcyjna?

Jak wspomnieliśmy powyżej, hala stalowa produkcyjna powinna spełniać szereg norm i wymagań. Poniżej przedstawiliśmy podstawowe przepisy, które dotyczą zarówno konstrukcji stalowych, jak i samych przestrzeni produkcyjnych.

Eurokody

Eurokod 3, będący europejską normą dotyczącą projektowania konstrukcji stalowych, stanowi zbiór przepisów technicznych, które zostały zharmonizowane w celu zapewnienia jednolitych standardów projektowania oraz bezpieczeństwa konstrukcji stalowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Norma ta ma na celu uwzględnienie różnorodnych aspektów związanych z projektowaniem takich konstrukcji w sposób kompleksowy i wszechstronny.

W pierwszej kolejności, Eurokod 3 określa właściwości mechaniczne materiałów stosowanych w konstrukcjach stalowych. Dotyczy to między innymi wytrzymałości na rozciąganie, elastyczności, plastyczności oraz odporności na zmęczenie materiałów używanych do budowy. Jest to istotne, aby zapewnić odpowiednią trwałość i wytrzymałość całej konstrukcji.

Kolejnym istotnym aspektem, który obejmuje norma, są obciążenia. Eurokod 3 zawiera zalecenia dotyczące różnorodnych rodzajów obciążeń, które muszą być uwzględnione podczas projektowania, takich jak obciążenia stałe, zmienne (takie jak obciążenia użytkowe, śnieg, wiatr) oraz obciążenia sejsmiczne. Obejmuje to również obciążenia wynikające z eksploatacji, które mogą mieć wpływ na trwałość i stabilność konstrukcji.

Norma określa także zasady projektowania pod kątem nośności i stateczności konstrukcji stalowych. Jest to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania całej budowli. Obejmuje to projektowanie elementów nośnych, takich jak słupy, belki czy dźwigary, oraz zapewnienie stateczności całej konstrukcji w warunkach eksploatacyjnych.

W Eurokodzie 3 znajdują się również wytyczne dotyczące projektowania połączeń między elementami konstrukcyjnymi. Dotyczy to zarówno połączeń spawanych, śrubowych, jak i ryglowych. Istotne jest zapewnienie odpowiedniej wytrzymałości i stabilności połączeń, aby cała konstrukcja działała efektywnie i bezpiecznie.

Norma obejmuje także zasady projektowania konstrukcji stalowych pod kątem ochrony przed korozją oraz zachowania w warunkach pożarowych. Zapewnienie odpowiednich rozwiązań antykorozyjnych oraz zaprojektowanie konstrukcji tak, aby zachowywała stabilność w przypadku pożaru, są istotnymi aspektami projektowania.

Ogólnie rzecz biorąc, Eurokod 3 stanowi kompleksowy dokument, który uwzględnia różnorodne aspekty projektowania konstrukcji stalowych. Jego stosowanie pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i trwałości budowli stalowych we wszystkich krajach europejskich, uwzględniając najnowsze osiągnięcia technologiczne i badawcze w tej dziedzinie.

Doświetlenie hali magazynowo-produkcyjnej

doświetlenie hali magazynowo produkcyjnej

Wymogi dotyczące oświetlenia miejsc pracy w hali produkcyjnej są sformułowane w sposób jasny i łatwy do zrozumienia.

W przypadku zatrudniania pracowników, którzy spędzają co najmniej 4 godziny dziennie na stanowisku pracy, musisz zapewnić im odpowiednie oświetlenie. Zgodnie z przepisami część powierzchni powinna być też oświetlona światłem naturalnym. Dlatego zaleca się stosowanie okien lub świetlików dachowych o odpowiedniej powierzchni. W halach często się stosuje świetliki kalenicowe albo połaciowe, aby doświetlić ją światłem naturalnym.

Istnieją wyjątki od wspomnianego zalecenia - zwłaszcza dla stanowisk pracy, gdzie nie można zastosować światła UV ze względów technicznych. Dla tych stanowisk konieczne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia sztucznego.

Temperatura na hali produkcyjnej

Z uwagi na stałą aktywność wykonywaną w hali produkcyjnej, istotne jest utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz pomieszczenia. Jednakże, aby określić, jaka temperatura jest optymalna, należy najpierw rozważyć charakter pracy wykonywanej przez pracowników. Wymagania dotyczące temperatury różnią się w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.

 • Dla prac wymagających wysiłku fizycznego, minimalna temperatura pracy na hali produkcyjnej powinna wynosić 14 °C, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo pracowników.
 • Natomiast dla pracowników wykonujących mniej intensywną pracę fizyczną lub pracę biurową, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18 °C, aby stworzyć odpowiednie warunki pracy.

Wymagania przeciwpożarowe dla hal produkcyjnych

wymagania przeciwpożarowe

Ochrona przeciwpożarowa (PPOŻ) to aspekt, który wymaga kompleksowego podejścia ze względu na jego złożoność. Nie ma jednej uniwersalnej strategii zabezpieczeń przeciwpożarowych dla wszystkich hal produkcyjnych, ponieważ wiele czynników może wpływać na niezbędne środki ostrożności. Różnice w rodzaju produkcji, charakterze przechowywanych materiałów, usytuowaniu hali, oraz rozmieszczeniu pomieszczeń biurowych i sanitarnych, wszystko to musi być wzięte pod uwagę.

Warto pamiętać, że każdy budynek ma też wytyczne odnośnie klasy odporności pożarowej. Zależy ona od klasy odporności ogniowej materiałów użytych do budowy hali, w tym: dachu, ścian, a zwłaszcza okładzin zewnętrznych. (Wyróżniamy 5 klas odporności pożarowej - A, B, C, D i E, przy czym najwyższą jest tu klasa A.)

W przypadku mniejszych hal produkcyjnych, oddalonych od innych budynków i nieprzechowujących czy nieprodukujących materiałów łatwopalnych czy wybuchowych, a także z ograniczonym zatrudnieniem pracowników, wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych mogą być mniej rygorystyczne.

Natomiast kiedy duża hala produkcyjna znajduje się blisko granicy działki sąsiada lub produkowane są w niej materiały łatwopalne lub wybuchowe, konieczne jest szczegółowe zbadanie specyfiki działalności, ocena ryzyka pożaru oraz możliwych strat, które mogą wyniknąć w przypadku wystąpienia pożaru. Dopasowanie odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej staje się wtedy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Wzniesienie produkcyjnej hali stalowej to szereg korzyści dla inwestora. Elastyczność projektowa konstrukcji stalowych umożliwia łatwiejsze dostosowanie wnętrza hali do potrzeb produkcyjnych. Ponadto, proces budowy hali stalowej jest zazwyczaj szybszy niż w przypadku tradycyjnego budynku murowanego, co pozwala na szybsze uruchomienie działalności produkcyjnej. Nie można zapominać o kosztach hali produkcyjnej. W większości przypadków cena za m2 takiej hali jest atrakcyjniejsza w porównaniu do tradycyjnych obiektów. To, ile ostatecznie będzie kosztować hala produkcyjna, zależy od wielu czynników.

Jednak, aby obiekt mógł stanowić wydajne wsparcie dla przedsiębiorstwa, musi zostać wzniesiony zgodnie z normami i sztuką inżynierską. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu w budowę doświadczonego wykonawcy z bogatym portfolio, jakim jest ASBO.

, ASBO

ZOBACZ TAKŻE POZOSTAŁE

wpisy z bazy wiedzy

wpisy z bazy wiedzy

Hala produkcyjna stalowa - jak przebiega budowa, projektowanie i jakie są wymogi?

wpisy z bazy wiedzy

Hale sklepowe i usługowe: jak wznieść trwały handlowy obiekt stalowy?

wpisy z bazy wiedzy

Projekt hali stalowej: co powinien zawierać i ile kosztuje?


Kontakt

Bezpośrednio lub poprzez formularz

Dział Handlowy
Dział Handlowy

+48 535 554 750


  Więcej

  Pliki

  Do pobrania